معرفی

مشخصات فردی

حسین بدیعی

نام - نام خانوادگی : حسین   بدیعی

پست الکترونیکی : badiei@iau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری - در مرحله رساله
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علامه طباطبایی

سوابق اجرایی

مدیرکل/ دفتر برنامه و بودجه/ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته حسابداری و حسابرسیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن مهندسی مالی

عضو انجمن حسابداری مدیریتتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرکل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/07/01

حسین بدیعی
حسین بدیعی

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^